preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 2. 2020.

Ukupno: 306176
Ovaj mjesec: 752
Ovaj tjedan: 169
Danas: 1
PROJEKTI

 

Hrabri telefon

 

 

NIKAD LAKŠE DO PETICA!!
 
MATEMATIKA, ENGLESKI, GLAZBENA KULTURA
DOMAR/ICA
SPREMAČ/ICA - nepuno
SPREMAČ/ICA
KUHAR/ICA
UČITELJ/ICA INFORMATIKE
POMOĆNICI U NASTAVI
PEDAGOG/INJA
POMOĆNICI U NASTAVI
KUHAR/ICA
POMOĆNICI U NASTAVI
ENGLESKI JEZIK
Tajnik/tajnica
Tehničko osoblje
POMOĆNICI U NASTAVI
NATJEČAJ - NJEMAČKI JEZIK
NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

U prilogu je tekst natječaja. 

POMOĆNICI U NASTAVI
POMOĆNICI U NASTAVI
ENGLESKI; NJEMAČKI; RAZREDNA NASTAVA
KUHAR/ICA, PEDAGOG/INJA
RAZREDNA NASTAVA i POMOĆNICI U NASTAVI
UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA
ČISTAČ/ICA KUHAR/ICA
RAZREDNA NASTAVA, ENGLESKI JEZIK, LIKOVNA KULTURA, MATEMATIKA, GEOGRAFIJA

U prilogu se nalazi tekst natječaja. 

NATJEČAJ - POMOĆNIK U NASTAVI
NATJEČAJ ZA UČITELJICE/UČITELJE
UČITELJ INFORMATIKE
UČITELJI/CE, KUHAR/ICA, SPREMAČ/ICA
MATEMATIKA, RAZREDNA NASTAVA

U prilogu potražite tekstove natječaja!

NATJEČAJ ZA MATEMATIKU

U prilogu je natječaj za učiteljicu/učitelja matematike.

POMOĆNICI U NASTAVI

U dodatku je tekst natječaja!

POMOĆNICI U NASTAVI

I dodatku je tekst natječaja. 

MATEMATIKA, RAZREDNA NASTAVA, POMOĆNICI U NASTAVI
NATJEČAJI POMOĆNICI U NASTAVI

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14,7/17,68/18) i sukladno uvjetima projekta Znanje svima u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Antuna Augustinčića objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:

pomoćnik  u nastavi na nepuno radno vrijeme, 35 sati tjedno, određeno

  •  5 izvršitelja/ice

pomoćnik u nastavi na nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, određeno

  •  3 izvršitelja/ice

 

Mjesto rada: Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.

Prijevoz: u potpunosti  

POSEBNI UVJETI

-  minimalno srednjoškolsko obrazovanje

-  protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi

- završena  edukacija za pomoćnika  u nastavi za rad s učenicima s teškoćama (najmanje 20 sati)

- Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

OPĆI UVJETI

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
  • na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim  školama Grada Zaprešića, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz vlastoručnu potpisanu  prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
  • dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

  • potvrda o završenoj edukaciji za pomoćnika  u nastavi za rad s učenicima s teškoćama (najmanje 20 sati)

 

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

S kandidatom/kinjom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Antuna Augustinčića, Vladimira Nazora 2a, 10 290 Zaprešić s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01/3310-161.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:602-02/19-01/

URBROJ:238-33-28-19-01                                                              Ravnateljica:

Zaprešić, 3.10.2019.                                                                      Danijela Adžijević

MATEMATIKA, BIOLOGIJA, NJEMAČKI JEZIK, POVIJEST
PEDAGOG, UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/19-01/231

Urbroj: 238-33-28-19-01

Zaprešić, 15.4.2019.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnih mjesta  

  

    

     učitelj razredne nastave u produženom boravku, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, određeno

          -1 izvršitelj/ica

 

    stručni suradnik pedagog, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, neodređeno

  • 1 izvršitelj/ica

 

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (NN 6/19.).

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                        

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                           

NATJEČAJ - TEHNIČKO OSOBLJE

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/19-01/232

Urbroj: 238-33-28-19-01

Zaprešić, 15.4.2019.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnih mjesta  

  

    

     kuhar/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, neodređeno

  • 1  izvršitelj/ica
  •  

     kuhar/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, određeno

  • 1  izvršitelj/ica
  •  

    spremač/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, određeno

  • 1 izvršitelj/ica

 

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta:

Kuhar/ica  SSS-3godine, 4 godine

Spremač/ica završena osnovna škola

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:


https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                         

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                           

NATJEČAJI - ARHIVA

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/19-01/131

Urbroj: 238-33-28-19-01

Zaprešić, 11.3.2019.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnih mjesta  

  

    

     učitelj bilogije, nepuno radno vrijeme od 9 sati tjedno, neodređeno

  • 1  izvršitelj/ica

     stručni suradnik pedagog, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, određeno

  • 1 izvršitelj/ica

 

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (NN 6/19.).

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                        

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                     

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/19-01/102

Urbroj: 238-33-28-19-01

Zaprešić, 4.3.2019.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnog mjesta  

  

    

     kuhar/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, neodređeno

  • 1  izvršitelj/ica

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta

-završena srednja ugostiteljska škola, smjer kuhar

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                        

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                           

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/19-01/92

Urbroj: 238-33-28-19-01

Zaprešić, 28.2.2019.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnih mjesta  

  

    

     učitelj povijesti, nepuno radno vrijeme od 19 sati tjedno, određeno

  • 1  izvršitelj/ica

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrst obrazovanja učitelja i stručnih suradnika  u osnovnoj školi  (NN 6/19.).

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                        

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                           

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14,7/17) i sukladno uvjetima projekta Znanje svima u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Antuna Augustinčića objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:

pomoćnik  u nastavi na nepuno radno vrijeme, 35 sati tjedno

  •  1 izvršitelj/ica

 

Mjesto rada: Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.

Prijevoz: u potpunosti  

POSEBNI UVJETI

-  minimalno srednjoškolsko obrazovanje

-  protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi

- završena  edukacija za pomoćnika  u nastavi za rad s učenicima s teškoćama (najmanje 20 sati)

- Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

 

OPĆI UVJETI

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
  • na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim  školama Grada Zaprešića, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

 

 

 

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

  • potvrda o završenoj edukaciji za pomoćnika  u nastavi za rad s učenicima s teškoćama (najmanje 20 sati)

 

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/kinjom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Antuna Augustinčića, Vladimira Nazora 2a, 10 290 Zaprešić s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01/3310-161.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:602-02/19-01/

URBROJ:238-33-28-19-01                                                              Ravnateljica:

Zaprešić, 28.2.2019.                                                                      Danijela Adžijević

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/18-01/627

Urbroj: 238-33-28-18-01

Zaprešić, 15.10.2018.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnih mjesta  

  

    

     učitelj razredne nastave  u produženom boravku, puno radno vrijeme, određeno

  • 2  izvršitelja/ice

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                        

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                           

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/18-01/

Urbroj: 238-33-28-18-01

Zaprešić, 17.9.2018.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnog mjesta  

  

    

     stručni suradnik defektolog-logoped, puno radno vrijeme, neodređeno

  • 1 izvršitelj/ica

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                        

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                           

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14,7/17) i sukladno uvjetima projekta Znanje svima u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Osnovna škola Antuna Augustinčića objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:

pomoćnik  u nastavi na nepuno radno vrijeme, 35 sati tjedno

  •  4 izvršitelja/ice

  pomoćnik u nastavi na nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno

  •   6 izvršitelja/ice

 

Mjesto rada: Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.

Prijevoz: u potpunosti  

POSEBNI UVJETI

-  minimalno srednjoškolsko obrazovanje

-  protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi

- završena  edukacija za pomoćnika  u nastavi za rad s učenicima s teškoćama (najmanje 20 sati)

- Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

OPĆI UVJETI

  • punoljetnost
  • hrvatsko državljanstvo
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
  • na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim  školama Grada Zaprešića, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

 

 

 

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju

i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

  • potvrda o završenoj edukaciji za pomoćnika  u nastavi za rad s učenicima s teškoćama (najmanje 20 sati)

 

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/kinjom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja .

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Osnovna škola Antuna Augustinčića, Vladimira Nazora 2a, 10 290 Zaprešić s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01/3310-161.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA:602-02/18-01/505

URBROJ:238-33-28-18-01                                                              Ravnateljica:

Zaprešić, 20.8.2018.                                                                      Danijela Adžijević

Osnovna škola Antuna Augustinčića

Zaprešić, Vladimira Nazora 2a

Klasa: 112-02/18-01/421

Urbroj: 238-33-28-18-01

Zaprešić, 19.6.2018.

                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)   OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić,  raspisuje 

                                               N A T J E Č A J

                                         za popunu radnih mjesta  

  

     učitelja/ice likovne kulture, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, neodređeno

  • 1 izvršitelj/ica

     učitelja/ice  matematike, puno radno vrijeme, neodređeno

  • 1 izvršitelj/ica

                 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku dokaza o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

- dokaz o  stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO)

- uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i  ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana.

 

Javit se mogu osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja koji/koja uz ispunjenost jednakih uvjeta ima pravo prednosti prema posebnom zakonu dužan/dužna se u prijavi na ovaj natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti sve dokumente o ispunjavanju traženih uvjeta. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//

NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA

%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana na adresu škole: OŠ Antuna Augustinčića, 10290 Zaprešić, Vladimira Nazora 2a.

Nepotpune i nepravovremene  prijave neće se razmatrati.

Obavijest kandidatima o rezultatu izbora bit će u roku 30 dana od izbora. //

                        

                                                                                   Ravnateljica:

                                                                       Danijela Adžijević

                                                                      

 Dostaviti:

1. Zavod za zapošljavanje

2. Internetske stranice škole

3. Zbornica-oglasna ploča                                           

Erasmus + projekt

Školske godine 2021./2022. pokrenuli smo Erasmus+ projekt Ojačati jake.

Pogledajte web-stranicu projekta Ojačati jake.


FACEBOOK STRANICA ŠKOLERASPORED SATI

 

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.35 - 12.20
6. 12.25- 13.10
0./7. 13.20 - 14.00
1. 14.05 - 14.50
2. 15.00- 15.45
3. 15.55 - 16.40
4. 16.50 - 17.35
5. 17.40- 18.25
6. 18.30 - 19.15

Priloženi dokumenti:
Raspored sati.pdf


VIRTUALNA KNJIŽNICA

VIRTUALNA KNJIŽNICA

(Nove poveznice stavljaju se svaki dan pa redovno provjeravajte ovu stranicu.)

E-lektire

Za prijavu treba elektronički identitet AAI@Edu.hr (imate ga svi:).


VIRTUALNA KNJIŽNICA

VIRTUALNA KNJIŽNICA

(Nove poveznice stavljaju se svaki dan pa redovno provjeravajte ovu stranicu.)

PRIRUČNA DIGITALNA ZBIRKA

Ne znaš što neka riječ znači ili kako se piše? Trebaju ti osnovne informacije o nekoj državi, čokoladi ili bilješka o piscu. Za početak – odgovore potraži na jednoj od sljedećih poveznica.


Važni dokumenti

Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku: +385

Jedinstveni broj za sve hitne situacije: 112

·   192  Policija

·   194  Hitna pomoć

·   193  Vatrogasci

·  1987  Pomoć na cestama

·  195  traganje i spašavanje na moru

·   8166  vremenska prognoza

·   18981  opće informacije

·   11888  telefonski imenik

·   11802  međunarodni tel. imenik 


Vrijeme u Zaprešiću


7 dana u Zaprešiću

 


Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Naš znak


Školska himna

Moja škola

Ovo je pjesma što svi je znaju,

Pjevaju je djeca u zaprešićkom kraju.

 

Pjeva ju svatko tko ju voli,

Ovo je pjesma o mojoj školi.

 

Pjevamo tu pjesmu svi u jedan glas

Antun Augustinčić, ponos sviju nas.

 

Pjeva pjesmu prvašić iz prvoga b,

pjeva ju i onaj iz osmoga c.

 

Pjevaju je učitelji, pjevaju je tete,

Pjeva ju i onaj striček što ispred škole mete.

 

Pjevamo tu pjesmu svi u jedan glas

Antun Augustinčić, ponos sviju nas.

 

Velika je škola, žuta fasada,

Al' bez nas djece obična je zgrada.

 

A sad dosta priče, pjevamo svi u glas

Antun Augustinčić, ponos sviju nas.

 

Luka Kumiša, bivši učenik


Danas na TV
preskoči na navigaciju